KommuneAtlas

KommuneAtlas

Hvad er KommuneAtlas

Formålet med KommuneAtlas er at give et helhedsorienteret billede af vejnettet i kommunerne. KommuneAtlasset er blevet udarbejdet under SAMKOM - et samarbejde mellem stat og kommuner på vejområdet.

Gennem en række temaer beskrives tilstanden og udviklingen primært på det kommunale vejnet, men der er også oplysninger for statsvejnettet. Data for de valgte temaer præsenteres på kort hvor farvemarkeringer angiver, hvor den enkelte kommune befinder sig inden for foruddefinerede intervaller.

Faktakortene kan dannes inden for en række grunddata om indbyggertal, areal, befolkningstæthed, husstande, antal familier og indkomst m.v. og desuden inden for mere vej- og trafikfaglige temaer med specifikke data om eksempelvis pendling, bilparken, transportvaner, tilstanden for belægninger samt tilstanden for de danske broer. Kortene indeholder desuden specifikke data for hver enkelt kommune, som fremkommer ved klik på kortet. Disse data kan derefter trækkes ud i en sammenligningstabel, som enten kan udskrives eller overføres til Excel.

KommuneAtlas baserer sig i denne version primært på eksisterende data fra Danmarks Statistik og Vejdirektoratet. Men allerede nu arbejder SAMKOM sekretariatet på en udvidelse med yderligere oplysninger fra kommunerne.

Sådan anvendes KommuneAtlas i praksis

KommuneAtlas er bygget op omkring en række temaer, hvorunder der kan dannes en række faktakort.

Faktakortene dannes ved at vælge et punkt i menuen til venstre. Når kortet er dannet, kan specifikke data for hver kommune læses ved at føre musen hen over kortet.

Hvis data skal sammenlignes mellem to eller flere kommuner, klikkes på de ønskede kommuner som derefter listes i boksen ”Nøgletal” nederst til højre på siden. Når sammenligningsknappen under ”Nøgletal” anvendes, overføres data for de valgte kommuner til et skema, som desuden kan eksporteres til Excel eller udskrives.

Skemaet kan udvides med yderligere temaer og/eller yderligere kommuner.

Sådan læses kortene

Oplysningerne på de enkelte kort er typisk vist i fire dataintervaller. Ud for hvert interval angiver tallet i parentes antallet af kommuner med værdier i det pågældende interval.

KommuneAtlas administreres af SAMKOM sekretariatet i Vejdirektoratet.

Kontaktoplysninger

kommuneatlas@vd.dk